Kıbrıs

İşte bugün imzalanan TC – KKTC Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşmasının tam metni

Protokolün içeriği açıklandı…

Türkiye ile KKTC arasında bugün imzalanan “2020 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması” uyarınca iki tarafa belli tarihlere kadar bazı sorumlukları yerine getirecek.

KKTC tarafı, anlaşmanın ekinde yer alan eylem planı uyarınca personel sayısı ve istihdamlarla ilgili kısıtlamalara uyacak; bazı yapısal tedbirler alacak. KKTC, anlaşma uyarınca ayrıca en geç Ekim sonuna kadar 2021 yılını kapsayan Ekonomik Program teklifi ve yıl sonuna kadar da yapısal dönüşüm adımlarını, makroekonomik amaçları, stratejik hedefleri ve reform eylemlerini içeren en az 3 yıllık bir plan hazırlamakla yükümlü kılındı.

Anlaşmaya göre 15 Haziran’a kadar KKTC’nin tüm Bakanlıklarında asgari 3 yetkiliden oluşan Proje Uygulama ve Takip Komisyonların kurulacak.

Türkiye ise KKTC’ye yıl sonuna kadar 2 milyar 288 milyon 976 bin TL hibe ve kredi verecek ve KKTC Hükümeti’nin ihtiyaç duyacağı alanlarda kamu görevlileri aracılığı ile teknik yardım sağlayacak.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,Başbakan Ersin Tatar ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından video konferans yöntemiyle bugün imzalanan anlaşma metnini açıkladı.

Anlaşmanın tam metni şöyle:

2020 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA İKTİSADİ VE MALİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti, aralarındaki iktisadi ve mali işbirliğinin aşağıdaki koşullarda sürdürülmesi hususunda anlaşmışlardır.

I-     Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti;

1.     Ek-1’de yer alan 2020 Eylem Planı’nda belirlenen hedefleri ve reform eylemlerini zamanında ve eksiksiz olarak gerçekleştirmeyi,

2.     En geç 2020 yılı Ekim ayının sonuna kadar 2021 yılını kapsayan Ekonomik Program teklifini hazırlamayı,

3.      En geç 2020 yılı sonuna kadar yapısal dönüşüm adımlarını, makroekonomik amaçları, stratejik hedefleri ve reform eylemlerini içeren en az 3 yıllık bir plan hazırlamayı,

II-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti;

1.    1.038.395.726,92 TL’ye (Ek-2) kadar olmak üzere Türk Lirası cinsinden hibe yardımında bulunmayı,

2.      1.250.580.323,50 TL’ye (Ek-2) kadar olmak üzere Türk Lirası cinsinden ABD Doları karşılığı kredi yardımında bulunmayı,

3.    Hibeleri, Ek-3’de yer alan “2020 yılı Türkiye Cumhuriyeti Kaynaklarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Sağlanan Hibelerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar”  çerçevesinde kullandırmayı,

4.    Kredileri, Ek-4’de yer alan “2020 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Kaynaklarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Sağlanan Kredinin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde kullandırmayı,

5.    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti’nin ihtiyaç duyacağı alanlarda kamu görevlileri aracılığı ile teknik yardım sağlamayı, taahhüt etmişlerdir.

III-   Diğer Hususlar

1.    Türkiye Cumhuriyeti tarafından taahhüt edilen hibe ve kredi tutarlarının tertipler arasındaki dağılımı Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konularak belirlenir.

2.    Bu anlaşmanın dışında yapılacak diğer yardımlar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında protokol imzalanmak suretiyle yapılır. Ancak bu yardımlar bu anlaşmanın amaçlarına aykırı olamaz.

3.    Altyapı ve Reel Sektör projelerine yapılacak aktarımlarda 2020 yılı Eylem Planı’ndaki gerçekleşmeler T.C. Teknik Heyetince yapılacak değerlendirmelerde gözetilir.

4.    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Teknik Heyeti, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ile birlikte, her ay T.C. Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek format üzerinden “Aylık Program İzleme Raporu” hazırlar. Bu raporlar, T.C. Teknik Heyetince aylık olarak yapılacak toplantılarda değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde belirlenen hibe ve krediler, T.C. Teknik Heyeti’nin mali ve teknik gerekler ile iktisadi ve mali işbirliği anlaşmalarına uygun ödenek teklifine istinaden T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın onayı üzerine T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne aktarılır.

5.    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin gidişatı ve Programın uygulamaları T.C. Kıbrıs İşleri Koordinatörü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Müsteşarı başkanlığında Temmuz ve Eylül, Aralık aylarında yapacakları gözden geçirme toplantılarında değerlendirilir.

6.      Müteakip Anlaşmalar kapsamında yer alacak projeler işbu Anlaşmaya ek “Türkiye Cumhuriyeti – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Altyapı ve Reel Sektör İçin Mali İşbirliği Aracı (ARMA) Usul ve Esasları” (Ek-5) kapsamında hazırlanacak ve uygulanacaktır.

7.    T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin bütçe, istihdam, muhasebe ve harcama işlemlerine ilişkin usul ve esaslar, T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından belirlenir. Söz konusu usul ve esaslar yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut uygulamalar dâhilinde işlemler gerçekleştirilir.

8.    İşbu Anlaşma, tarafların kendi mevzuatları uyarınca yasal işlemleri tamamladıklarını belirten son bildirim tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

İşbu Anlaşma, iki asıl nüsha olarak 26./05/2020 tarihinde Lefkoşa’da, 26./05/2020 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA

Fuat OKTAY

Cumhurbaşkanı Yardımcısı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA

Ersin TATAR

Başbakan

EK-1

2020 YILI EYLEM PLANI

1. Kamuda (kurum ve kuruluşlar dâhil) yeni istihdam edilecek toplam personel sayısının (geçici süreli personel dâhil) 2020 yılı için bir önceki yılda kamudan ayrılanların sayısını geçmemesi

(2020 yıl boyunca)

2. Yeni istihdam edilecek geçici işçi sayısının bir önceki yılda kamudan ayrılan geçici işçi sayısını geçmemesi (2020 yıl boyunca)

3. KKTC e-Devlet çalışmalarına, Dijital Türkiye çalışmalarıyla eşgüdüm içerisinde devam edilmesi ve çalışmaların hızlandırılması (2020 yılı boyunca)

4. Kamu kaynağı kullanan ve/veya yönetimi kamu tarafından atanan kurumların, ödeneği olmadan görev verilmemesi ve görev zararı yapılmaması (2020 yıl boyunca)

5. KKTC İstatistik Kurumunun kurumsal ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi (2020)

6. Kooperatif Merkez Bankası yönetiminin profesyonelleştirilmesi, Bankanın yeniden yapılandırma planının hazırlanması ve Fasıl 114 Kooperatif Şirketler (Değişiklik) Yasası’nın çıkartılması (2020)

7. Sosyal güvenlik sisteminin gelecek 20 yıla yönelik aktüeryal dengesinin analiz edilmesi ve Gerekli yapısal tedbirlerin hayata geçirilmesi (2020)

8. KKTC Limanlar master planının hazırlanması ve onaylanması (2020)

9. Turizm Stratejik Planı’nın Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmesi ve Eylem Planı İzleme Komisyonu kurulması (2020)

10. İş yapmayı kolaylaştıracak gerekli tedbirlerin alınması ve düzenlemelerin yapılması (2020)

11. Türkiye-KKTC arasındaki ticari ilişkilere yönelik uygulamaların ve anlaşmaların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi (2020)

12. Enerji Verimliliği Yasasının yürürlüğe girmesi (2020)

13. Elektrik ve gaz enterkoneksiyon projeleri çalışmalarına devam edilmesi (2020)

14. Entegre Tarım Bilgi Sisteminin oluşturulması (2020)

15. Yüksek Öğrenim Strateji Eylem Planının Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmesi (2020)

16. KKTC Başbakanlık Kuzey Kıbrıs Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Proje Hazırlama ve Uygulama Biriminin atıl durumda olan mühendis ve mimarların kullanılması suretiyle teknik ve idari kapasitesinin artırılması (1 Haziran 2020)

17. KKTC’nin tüm Bakanlıklarında asgari 3 yetkiliden oluşan Proje Uygulama ve Takip Komisyonların kurulması, (15 Haziran 2020)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu